Personuppgiftspolicy för Ifrågasätt

Version 1.0.0, Publicerade: 2018-05-21

Medlemmar med ett Ifrågasätt-konto hänvisas till ”Personuppgiftspolicy för medlemmar hos Ifrågasätt” som finns på https://ifragasatt.se/anvandarvillkor#privacypolicy

Denna personuppgiftspolicy berör hur Ifrågasätt Media Sverige AB, 559020-8624, nedan kallad Ifrågasätt, hanterar personuppgifter för icke-medlemmar.

Insamling av personuppgifter

Ifrågasätt samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, eller blir kontaktad av oss, till exempel via vår kundtjänst, vår hemsida, via e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller på andra sätt hjälpa dig, eller för att uppfylla eventuella åtaganden, som utskick av nyhetsbrev, pressmeddelanden, behandling av jobbansökningar osv. Ifrågasätt kan även komma att spara dina personuppgifter i samband med försäljning av Ifrågasätts tjänster riktad till dig eller din arbetsgivare.

Som personuppgifter räknas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person. Detta inkluderar bland annat namn, e-postadress samt eventuellt andra kontaktuppgifter. Andra personuppgifter kan också komma att sparas i de fall du själv väljer att delge Ifrågasätt sådana uppgifter.

Behandling av personuppgifter

Som utgångspunkt behandlar Ifrågasätt dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke. Det kan förekomma att dina personuppgifter också behandlas med stöd av fullgörande av avtal, eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Delar av behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

Ifrågasätt lägger stor vikt vid att hantera personuppgifter på ett säkert sätt. Ifrågasätt vidtar löpande åtgärder för att uppfylla de krav som ställs på behandling av personuppgifter enligt den europeiska dataskyddsförordningen. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Detta inkluderar även att vi kontinuerligt utbildar vår personal i dataskyddsfrågor.

Vi värnar om din integritet och kommer i alla lägen se till vi behandlar dina personuppgifter på ett lagenligt och korrekt sätt, vilket bland annat närmare innebär att

  • vi behandlar personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
  • vi inhämtar personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och inte behandlar personuppgifterna på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
  • de personuppgifter vi behandlar är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som de samlas in och används för.
  • de personuppgifter vi behandlar är korrekta och i skälig utsträckning hålls uppdaterade.

Ifrågasätt använder i sitt dagliga arbete sig av ett flertal tjänster från olika leverantörer. Då dina personuppgifter kan komma att sparas och användas i dessa tjänster innebär det att vi överför personuppgifter till leverantören, dvs till tredje part. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Då vissa av de leverantörer och tjänster Ifrågasätt använder är baserade utanför EU/EES-området kan Ifrågasätt komma att överföra dina personuppgifter till annat företag utanför EU/EES-området. Främst rör detta personuppgifter som sparas i det support-verktyg som Ifrågasätt använder. Ifrågasätt värnar dock om personuppgifter och kommer för varje leverantör säkerställa att nödvändiga avtal finns på plats för att på bästa sätt reglera och skydda hanteringen av personuppgifter.

Lagringstider

Ifrågasätt sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen, så länge ett rättsligt anspråk kan göras gällande i anledning av avtalet eller i den mån det är nödvändigt att spara uppgifterna för att följa lagkrav. Vi genomför kontinuerligt gallring av personuppgifter ur våra olika system som exempelvis från vårt support-verktyg samt från eventuella e-postkonton.

För supportärenden eller vid annan kontakt med Ifrågasätt behandlar vi generellt dina personuppgifter under tiden kommunikationen pågår alternativt så länge Ifrågasätts eventuella åtaganden löper, samt därefter i upp till ett år om inte längre tid stöds på grund av fullgörande av avtal, eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.

Om du prenumererar på något av Ifrågasätts nyhetsbrev sparar vi dina personuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot utskicken.

Dina rättigheter

Du kan när som återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter. För att återkalla ditt samtycke kan du kontakta Ifrågasätt via info@ifragasatt.se.

Vid ett återkallande av samtycke gällande behandling av personuppgifter kommer Ifrågasätt inte längre kunna hantera eventuella åtaganden, så som exempelvis utskick av nyhetsbrev, pressmeddelanden, jobbansökningar etc.

Du har även rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Ansökan, som skall ske skriftligen och undertecknas, skall skickas till Ifrågasätt Media Sverige AB, Box 940, 220 09 Lund. Ansökan kan också skickas till info@ifragasatt.se.

Du har också rätt att begära att felaktiga eller felaktigt behandlade uppgifter rättas. Begäran om rättelse skickas till info@ifragasatt.se.

Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit Ifrågasätt (Rätt till dataportabilitet). Begäran om detta skickas till info@ifragasatt.se.

Personuppgiftsansvarig

Ifrågasätt Media Sverige AB, 559020-8624, är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och kan nås på Ifrågasätt Media Sverige AB, Box 940, 220 09 Lund, 040-370 360 eller info@ifragasatt.se.

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av Ifrågasätt kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet och begära rättslig prövning.

Cookies

Ifrågasätts tjänster samt webbplats använder cookies för att förbättra upplevelser, för annonsering, samt för att kunna utveckla webbplatserna och tjänsterna. Informationen, så som statistik, lagras dock anonymt och inga personuppgifter sparas av Ifrågasätt för icke medlemmar. Det kan förekomma att vissa personuppgifter (exempelvis IP-nummer) hanteras av cookies. Dessa uppgifter är dock inget som sparas av Ifrågasätt.

Läs gärna mer om hur Ifrågasätt använder cookies på https://www.ifragasatt.se/cookies/